Executiekosten deurwaarder

Incassokosten en executiekosten zijn de kosten voor de werkzaamheden van een incassobureau, advocaat of deurwaarder die nodig zijn om een schuldenaar tot betaling te bewegen.

Deze kosten kunnen door de schuldeiser zelf, het incassobureau, de deurwaarder of de advocaat bij de debiteur in rekening worden gebracht.

Incassokosten

In tegenstelling tot executiekosten bestaan incassokosten vaak uit een vast bedrag of een bepaald percentage van de vordering.

"De incassokosten zijn doorgaans voor rekening van de schuldenaar."

Deze kosten komen bijna altijd voor rekening van de schuldenaar. Door toedoen van de schuldenaar moet een schuldeiser kosten maken om een vordering te incasseren. Daarom moet een schuldenaar de schuldeiser ook deze kosten vergoeden. Dit heeft niet alleen een wettelijke basis, maar is doorgaans ook opgenomen in de overeenkomst en de daarop van toepassing zijnde algemene voorwaarden.

De hoogte van de te berekenen incassokosten is ook wettelijk geregeld. Vanaf 1 juli 2012 is dat vastgelegd in de Wet normering buitengerechtelijke kosten (BIK). Doorgaans worden de kosten berekend op basis van een vast percentage, beginnend met een percentage van 15% van de hoofdsom. Dit percentage neemt af al naar gelang de hoogte van de vordering. De kosten worden alleen berekend over het daadwerkelijke incassoresultaat.

Voor de hoogte van de executiekosten kan van tevoren geen schatting gemaakt worden, omdat deze afhankelijk zijn van de door de deurwaarder daadwerkelijk uit te voeren werkzaamheden.

Proceskosten

Indien een debiteur in rechte wordt aangesproken op betaling van een openstaande vordering, worden er proceskosten gemaakt.

Deze bestaan ondermeer uit de kosten voor het uitbrengen van een dagvaarding, het aan de rechtbank verschuldigde griffierecht en een vergoeding voor de bijstand van de incassogemachtigde.

Als de rechter de vordering toewijst, dan wordt de debiteur in beginsel ook veroordeeld om de door de schuldeiser gemaakte proceskosten te vergoeden.

Executiekosten

Naast incassokosten kan een schuldenaar ook op betaling van proceskosten en van deurwaarderskosten worden aangesproken. Dit laatste zijn de kosten die een deurwaarder moet maken om een vonnis op een debiteur ten uitvoer te leggen: om het vonnis te executeren, waaronder beslaglegging, openbare verkoop etc.

"Executiekosten kunnen per vordering behoorlijk verschillen."

Executiekosten kunnen per vordering behoorlijk variëren en zijn afhankelijk van de verhaalsmogelijkheden die een debiteur biedt.

Een deurwaarder brengt executiekosten in rekening voor het verrichten van onder meer ambtsbehandelingen. Dit zijn de werkzaamheden van een deurwaarder die alleen zij volgens de wet mogen uitvoeren, zoals het uitbrengen (het betekenen) van een dagvaarding, het overhandigen van een vonnis, het leggen van beslag en het ontruimen van panden en dergelijke.

Samenstelling executiekosten

Een deurwaarder kan diverse soorten kosten in rekening brengen.

Proceskosten zijn ondermeer de kosten voor het uitbrengen van de dagvaarding, van het griffierecht en van het gemachtigdensalaris.

Executiekosten zijn de kosten die de deurwaarder in rekening brengt tijdens het uitvoeren van het vonnis, zoals beslaglegging.

Nakosten zijn kosten die vooraf gaan aan de executiekosten, zoals de kosten voor het bestuderen van het vonnis, het informeren van de schuldeiser, het aanspreken van een debiteur op betaling en het bespreken van de wijze van het executietraject.

De ambtelijke kosten van een deurwaarder, zoals het uitbrengen van een dagvaarding, liggen vast.

Voor de niet-ambtelijke werkzaamheden en executiekosten, zoals het innen van vorderingen, het treffen van betalingsregelingen en dergelijke, stelt een deurwaarder zelf de tarieven vast.

Kosten bij Te Biesebeek Advocaten

Te Biesebeek Advocaten brengt in de minnelijke fase geen andere kosten in rekening dan een gering bedrag aan dossierkosten en buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden alleen bij een positief resultaat berekend en bedragen een bepaald percentage van het behaalde resultaat. Indien een procedure onvermijdelijk is, dan worden er proceskosten en executiekosten berekend. Mocht een procedure nodig zijn dan wordt de procedure pas gevoerd in nauw overleg met u en pas nadat u daartoe opdracht hebt gegeven. Indien te verwachten is dat een debiteur in een procedure verweer gaat voeren, dan wordt u in de procedure begeleid op basis van een op voorhand met u overeengekomen uurtarief of ten een vooraf gemaakte vaste prijsafspraak. Zo komt u nooit voor verrassingen te staan en weet u altijd waar u aan toe bent. 

"Wij proberen kosten te verhalen op de debiteur."

Sommige incassobureaus rekenen naast de buitenrechtelijke incassokosten ook administratiekosten, informatiekosten, bureaukosten, dossierkosten, afhandelingskosten, incassoprovisie enzovoort. Bij Te Biesebeek Advocaten is dat niet het geval. Wij berekenen niet meer dan de buitengerechtelijke kosten en een miniem bedrag aan dossierkosten. Bij een eventuele procedure komen daar nog proceskosten bij. Mocht een debiteur dan nog niet betalen, dan wordt een vonnis door de deurwaarder ten uitvoer gelegd. De kosten van ten uitvoer legging door de deurwaarder, de executiekosten, worden dan nog doorberekend.

Te Biesebeek Advocaten spant zich te allen tijde tot het uiterste in om de buitengerechtelijke kosten, de proceskosten en de eventuele executiekosten te verhalen op de debiteur.

Voor een snelle en professionele aanpak op basis van “no cure, no pay” in de buitengerechtelijke fase, bent u bij Te Biesebeek Advocaten aan het juiste adres.

Bent u op zoek naar een incassobureau? Te Biesebeek Advocaten heeft al veel bedrijven en particulieren in Zwolle, Kampen, Dronten, Meppel, Ommen, Lelystad, Genemuiden, Harderwijk, Emmeloord, Hardenberg, Raalte, Deventer, Hasselt en omgeving succesvol kunnen helpen!