Algemene voorwaarden

1. In alle zaken waarin Te Biesebeek Advocaten incassowerkzaamheden verricht, een dossier aanlegt en de gegevens in haar administratie verwerkt, oftewel voor elke incasso, is opdrachtgever ter dekking van dossierkosten een minimumvergoeding van € 50,00 excl. btw verschuldigd tenzij opdrachtgever gebruik maakt van de incasso-strippenkaart.

2. In de navolgende gevallen berekent Te Biesebeek Advocaten aanvullend aan de opdrachtgever honorarium, te vermeerderen met omzetbelasting: Buitengerechtelijke fase • Geen honorarium: a. indien werkzaamheden niet leiden tot enige betaling of b. indien de vordering door schuldenaarwordt voldaan vóór verstrijken van de termijn zoals vermeld in de eerste door Te BiesebeekAdvocaten verzonden betalingssommatie; • Incassoprovisie (art. 3): indien vordering geheel of gedeeltelijk wordt voldaan na verstrijken van de hiervoor onder b. bedoelde termijn. Gerechtelijke fase Dagvaardingsprocedures: • Onbetwiste vorderingen (verstekprocedures): honorarium: het bedrag dat door gerechtelijke instantie ten laste van schuldenaar in proceskostenveroordeling wordt opgenomen als gemachtigdensalaris of advocaatkosten te vermeerderen met incassoprovisie (art. 3). • Betwiste vorderingen (procedures op tegenspraak): honorarium: vergoeding op basis van bestede tijd tegen het met opdrachtgever overeengekomen uurtarief. Faillissementsverzoeken: € 500,00 te vermeerderen met incassoprovisie (art. 3).

3. Incassoprovisie: honorarium wordt enkel berekend indien schuldenaar heeft betaald (geheel of gedeeltelijk) en zulks tegen een bepaald percentage van het geïncasseerde bedrag op basis van de volgende staffel: t/m € 3.000,- : 15% over het meerdere t/m € 6.000,- : 10% over het meerdere t/m € 15.000,- : 8% over het meerdere t/m € 60.000,- : 5% over het meerdere: 3%

4. Externe kosten, waaronder kosten uittreksels, explootkosten, deurwaarderskosten, griffierechten en kosten van getuigen en deskundigen worden doorbelast aan opdrachtgever.

5. Onder geïncasseerde bedragen dient mede gerekend te worden wat de debiteur rechtstreeks aan de opdrachtgever betaalt. Met betaling wordt gelijkgesteld een door de debiteur of een derde aan de opdrachtgever geleverde prestatie ter voldoening van de ter incasso uit handen gegeven vordering en/of(gedeeltelijke) creditering van de vordering.

6. Te Biesebeek Advocaten is te allen tijde gerechtigd van de opdrachtgever een voorschot te verlangen ter dekking van de tot dan gemaakte en nog te maken kosten.

7. Opdrachtgever stemt ermee in dat de door haar verschuldigde kosten en honorarium worden verrekend met de door Te Biesebeek Advocaten ten behoeve van haar geïncasseerde bedragen.

8. Te Biesebeek Advocaten streeft ernaar de bij de opdrachtgever in rekening te brengen honorarium en kosten op schuldenaar te verhalen.

9. De door Te Biesebeek Advocaten geïncasseerde bedragen worden onverwijld, uiterlijk binnen tien werkdagen na ontvangst, met opdrachtgever afgerekend en overgeboekt naar een door opdrachtgever op te geven bank- of girorekeningnummer.

10. Opdrachtgever informeert Te Biesebeek Advocaten onverwijld zodra zij een betaling en/of reactie van schuldenaar ontvangt.

11. Te Biesebeek Advocaten informeert opdrachtgever over het verloop van het incassotraject door haar een afschrift van de inhoudelijk van belang zijnde correspondentie en/of proces- stukken te verstrekken, op haar rust geen resultaatsverbintenis, ter uitsluitende beoordeling van Te Biesebeek Advocaten wordt het incassotraject in de buitengerechtelijke fase als afgerond beschouwd en Te Biesebeek Advocaten heeft het recht een incasso-opdracht zonder opgave van redenen te weigeren.

12. Een incasso-strippenkaart geeft opdrachtgever gedurende een periode van twee jaar, te rekenen vanaf datum inschrijving, recht op gebruik van de incasso-sticker van Te Biesebeek Advocaten.

13. Incasso-opdrachten worden per fax, per post of digitaal aan Te Biesebeek Advocaten verstrekt onder overlegging van een factuuroverzicht, een afschrift van openstaande facturen en een afschrift van de eventueel met schuldenaar uitgewisselde correspondentie.

14. Opdrachtgever verleent Te Biesebeek Advocaten toestemming om haar als referentie op haar website, of anderszins, te vermelden en een link te maken naar de website van opdrachtgevers.