Te Biesebeek Advocaten past het incassobeleid voor opdrachtgevers per 1 januari 2019 aan

Voor levering van diensten en/of van producten dient doorgaans betaald te worden. De opdrachtgever of afnemer ontvangt daarvoor normaliter een factuur. Indien een debiteur een factuur niet tijdig betaald, is hij niet alleen rente verschuldigd maar in beginsel ook kosten die de crediteur moet maken om betaling te verkrijgen. Deze kosten worden vaak aangeduid met incassokosten.

Betalingstermijn

De termijn waarbinnen betaald dient te worden, is de betalingstermijn. Na het verstrijken van deze termijn, is de vordering opeisbaar. De duur van de betalingstermijn wordt met de debiteur overeengekomen. Is de debiteur een consument, die niet bedrijfsmatig handelt, dan is deze termijn niet in tijdsduur beperkt. In het andere geval bedraagt de betalingstermijn niet meer dan 30 dagen. Is er geen betalingstermijn overeengekomen dan is de op de factuur vermelde termijn bepalend.

Onderscheid: is debiteur wel of niet consument

Voor zowel de omvang van de renteverplichting als voor de verschuldigdheid van incassokosten is het van belang om een onderscheid te maken in de persoon van de debiteur : is de debiteur een consument (die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf) of niet.

Wettelijke (handels)rente

 • Is de debiteur een consument dan is deze debiteur wettelijke rente verschuldigd.
  Het percentage van de wettelijke rente bedraagt sinds 1 januari 2015 2 % per jaar.
 • In het andere geval is de debiteur wettelijke handelsrente verschuldigd.
  Het percentage van de wettelijke handelsrente bedraagt sinds 1 juli 2016 8 % per jaar.

Partijen kunnen in een overeenkomst een ander rentepercentage overeenkomen. In dit geval is de overeengekomen rente bepalend.

De rente is verschuldigd zodra de betalingstermijn is verstreken, ook zonder dat de debiteur in gebreke is gesteld. Door het enkel verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn is debiteur in verzuim en derhalve vanaf dat moment rente verschuldigd.

Incassokosten

Zodra de betalingstermijn is verstreken en de crediteur treft maatregelen om de vordering te incasseren dan is de debiteur incassokosten verschuldigd. De omvang van de verschuldigde kosten volgt uit ‘Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten’.

Indien de debiteur een consument is, dan is debiteur niet eerder incassokosten verschuldigd dan nadat hij is aangemaand middels een ‘veertiendagenbrief’. In deze aanmaning dient uitdrukkelijk te worden vermeld dat aan de consument een termijn van (minimaal) 14 dagen gerekend vanaf de dag na ontvangst van de brief wordt gegeven om voor betaling zorg te dragen én waarbij hij is gewezen op de verschuldigdheid van de kosten (inclusief de hoogte hiervan) in het geval er niet binnen deze termijn wordt betaald

Is de debiteur geen consument, dan is de debiteur vanaf het moment waarop de wettelijke of overeengekomen betalingstermijn is verstreken buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Een veertiendagenbrief is hiervoor geen vereiste.

Percentage incassokosten

De incassokosten worden berekend over de hoogte van de vordering en wel als volgt:

 • vorderingen tot en met € 2.500,00 15 %
 • over het meerdere tot en met € 5.000,00 10 %
 • over het meerdere tot en met € 10.000,00 5 %
 • over het meerdere tot en met € 200.000,00 1 %
 • over het meerdere van de hoofdsom 0,5 %met een minimum van € 40,00
  met een maximum van € 6.775,00

Tenzij de schuldeiser de btw kan verrekenen, dienen de kosten nog met het btw-percentage vermeerderd te worden.

Vaak is in algemene voorwaarden een afwijkend percentage aan incassokosten opgenomen. Dit afwijkende percentage geldt niet in het geval het een overeenkomst met een consument betreft.

De kosten zijn verschuldigd ongeacht de aard en de omvang van de verrichte maatregelen die de crediteur treft om betaling te verkrijgen. Anders dan voor de inwerkingtreding van het ‘Besluit vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten’ is matiging niet meer aan de orde. De in het verleden toegepaste ‘dubbele redelijkheidstoets’ is geen maatstaf meer voor de vraagstelling of kosten verschuldigd zijn en, zo ja, hoe hoog deze kosten zijn.

Te Biesebeek Advocaten past voorwaarden aan

Met ingang van 1 januari 2019 past Te Biesebeek Advocaten haar incassobeleid en de met haar opdrachtgevers overeen te komen incassovoorwaarden aan. Deze voorwaarden zullen meer aansluiten en in lijn worden gebracht met hetgeen de debiteur op basis van wettelijke regelgeving aan incassokosten verschuldigd is. Dit betekent onder meer dat bij een geslaagde incasso een incassoprovisie wordt berekend waarvan de percentages overeenstemmen met de hiervoor vermelde percentages. Dit betekent ook dat de debiteur, niet zijnde een consument, reeds bij de eerste sommatiebrief zal worden aangesproken op vergoeding van de volgens de wet verschuldigde kosten. De tot 1 januari 2019 door Te Biesebeek Advocaten toegepaste praktijk bracht met zich mee dat een debiteur vooreerst bij brief werd gewaarschuwd voor de verschuldigdheid van incassokosten alvorens deze op vergoeding daarvan werd aangesproken.

Ter dekking van dossierkosten zullen opdrachtgevers een minimale onkostenvergoeding worden berekend van € 50,00 excl. btw per opdracht, tenzij opdrachtgever een door Te Biesebeek Advocaten ontwikkelde incassostrippenkaart heeft afgenomen.

Te Biesebeek Advocaten zal ook na 1 januari 2019 niet afwijken van de bestaande praktijk dat de kosten worden berekend over de vordering voor zover deze na de incasso-opdracht geheel of gedeeltelijk wordt betaald. Blijft in de buitengerechtelijke fase betaling uit, dan worden er geen incassokosten berekend.

Meer weten?

Bij Te Biesebeek Advocaten bent u aan het juiste adres om uw vorderingen te incasseren. Wilt u meer informatie of wilt u graag van onze diensten gebruik maken? Neem dan contact op met het incassobureau van Te Biesebeek Advocaten in Zwolle.